top of page

Sipòte Nou

Rejwenn nou nan onore anplwaye ewoyik HUM 

"Nou pa abandone. Nou ap travay seryezman pou retounen nan yon anviwònman sekirite ak lapè nan lopital la."

Byen bonè nan dat 26 septanm nan, ekip devwe nou an nan Lopital Inivèsite Mirebalais (HUM) te fè fas ak yon eprèv ki pa ka panse. Yon gang ame anvayi lopital la, sèvi ak vyolans ki te souke pwofondman tanp swen nou an. Yo te tire aveuglesman, menm vize inite swen entansif neonatal la, yon kote kote pi piti pasyan nou yo repoze. 

Ekip nou an te byen vit antre nan aksyon, transpòte anpil pasyan ke posib nan sekirite epi chèche abri. Erezman, pa gen okenn pasyan oswa anplwaye ki te blese pandan atak la, men kantite emosyonèl atak sa a rete. Rezilta a se te ke prèske mwatye nan pasyan ki te entène lopital nan moman sa a te kouri met deyò, ki gen ladan moun ki malad grav ki te bezwen aksè kontinye nan swen medikal ki sove lavi yo. 

haiti_20230324_HUM_ntodres_24755.jpg
"Doktè Marckley se te youn nan anpil doktè ki pa janm kite lopital la. Li te la lè mesye ame te anvayi epi yo te rete pou pran swen pasyan li yo. Li te la ki te dirije ekip li a, li te travay pandan tout maten an."

- Anplwaye Zanmi Lasante

Angajman kontinyèl nou pou pran swen

Depi lè sa a, Zanmi Lasante (ZL) te travay san pran souf pou pwoteje ak pran swen manm ekip nou yo ak pasyan yo. Nou te lokalize pasyan ki te kouri ak dilijans epi asire yo te resevwa swen yo te bezwen an ijan. 

  

Malgre danje yo, ekip enkwayab nou an kontinye parèt chak jou, travèse zòn konfli yo pou rive nan espas travay yo. Yo pote non sèlman pwòp enkyetid yo, men tou byennèt pasyan yo sou zepòl yo. Se angajman ekstraòdinè sa a ki kenbe pòt nou louvri epi asire ke HUM rete yon refij pou Ayisyen ki pi vilnerab yo. 

"Mis Junie te pase pi fò nan maten an apre atak la ap eseye konvenk paran yo pou yo pa retire tibebe yo nan inite swen entansif neonatal la. Li te pè anpil ke ti bebe twò bonè sa yo ta ka mouri san swen espesyalize yo bay nan HUM."

haiti_20230324_HUM_ntodres_24608.JPG

Sipò ou ka fè yon diferans enpòtan

Kounye a plis pase tout tan, sipò w enpòtan anpil. Nou envite w vin jwenn nou epi sipòte HUM nan fason sa yo: 

haiti_20230323_HUM_ntodres_24483.JPG

Pataje yon mesaj sipò

Voye mesaj ankourajman ak solidarite bay manm ekip ewoyik nou yo. Pawòl ou yo ka pote fòs pandan moman difisil sa yo. 

Your content has been submitted

Ansanm Nou Ka Fè Yon Diferans

An fas advèsite, konpasyon, devouman ak espwa briye menm pi klere. Lè nou reyini ansanm, nou ka asire HUM rete yon kote pou gerizon, menm nan sikonstans ki pi difisil yo. 

haiti_20230324_HUM_ntodres_24730.JPG
"Nou p ap abandone. N ap travay seryezman pou retounen nan yon anviwonman sekirite ak lapè nan lopital la. Nou konprann ke anplwaye nou yo te sibi yon eksperyans twomatik, epi n ap pran mezi prekosyon pou rasire yo epi garanti sekirite yo toupatou. kanpis."

- Jean Antoine, konsiltan sekirite nan HUM.

Mèsi paske w te avèk nou pandan moman kritik sa a.

Dear Zanmi Lasante staff, I am reading about Dr. Paul Farmer's work in Mountains Beyond Mountains. By the time I got to the secnd chapter, I worried about the safety of your clinic staff and patients . My heart goes out to all of you in this time of violence and certainty. Thank you for everything you are doing to care for the sick and inured of Haiti. Margie from Minnesota

margie o'loughlin

You are amazing. Keep up the excellent work at Zanmi Lasante. I wish you all the best as you care for your community.

Dave

Zanmi p'am yo, Mwen rampli admyrasyon pou nou. Detemynasyon ak kouraj pa nou inspire m ak mond la entye. Ekip ZL se yon limye pou jistis la ak lespwa a. M reve pou joune lè gen lape a ak sekirite a nan Ayiti nan chak ri, chak kay, chak kè, chak lekól, chak klinik. Nou travay fò pou joune sa a rive vit. Kè mwen an avèk nou toujou pandan chak pa. Bondye beni nou, Pè Ali

Ali

Je pense fort à vous! Merci pour tout ce que vous faites.

Lauren

I think about your team every day with great admiration and concern. Your efforts are truly heroic and an inspiration to us all.

Anne

Thank you for all that you do and for all the lives you have and continue to save no matter the obstacles! I am thinking of you all during this time and am in awe of all that you do. OnePIH is behind you all always, Ekip Solid.

Connor

Merci, merci, merci. Vous faites la fierté d’un peuple et inspirer le monde. Que Dieu vous garde. Du courage!

Sebastien

Your courage and commitment to care inspire us around the world. Thank you for continuing to provide services, even amidst the most difficult of services. God bless you all and keep you safe.

Carly

Keep up the good work!

Onek

Dear ZL Team, Your dedication to your patients and colleagues is amazing. Thinking of all of you with gratitude for your tireless work. Best, Nancy

Nancy

Sending lots of love & solidarity to the team. Although these unjust circumstances should never have come to be, thank you for being an inspiration to PIH staff and others, everywhere.

Nick

Thank you for your continued dedication to your patients. Your resilience is commendable and everyone here at Partners In Health Canada is sending you love and deep gratitude.

Kaitlin

Sharing my deepest thoughts of safety and peace for you, your family and patients as you work through the current situation. Thinking of you and here to support in whatever way is most helpful.

Jess Parker

Dear ZL team, I am thinking of you all every day. Thank you for all you are doing for our patients. Sending support, love, and strength your way.

Catherine

First, let me say “thank you”. Thank you for the dedication, love and caring commitment you present each day in carrying on the mission (our mission) of Dr. Farmer. You are inspiring. I have always been so stressed knowing the situation there and each of you possibly being in harm’s way. My heart goes out to you all and to the beautiful people and county of Haiti. May peace be with you.

Enroy

Thinking of all of you. Please stay safe!! Thank you for all you do for ZL patients and families, every single day.

Amy

In these challenging times, I want to extend my heartfelt appreciation and admiration for your unwavering dedication and resilience. Your commitment to serving others and making a difference is truly inspiring.

David Blake

Thank you for all you do for the Haitian people, you true are heroes.

Dr. Véronica Blake

You’re all such incredible, brave people. I admire your strength and dedication. Keep fighting the good fight.

Georgia

Please know that your courage and commitment in these difficult days is an example to us all around the world. You are in my prayers.

Max

Chers (ères) ami(es), collègues et compatriotes, Je ne peux imaginer combien la situation est stressante pour vous. J’espère que vous allez doubler de vigilance tout en cherchant la force nécessaire pour continuer à servir dans ce contexte difficile. Rete prudan e nan lapriyè ! 🙏🏾

Gregory

We are so grateful to everyone at ZL for your dedication to the patients (our bosses) during this incredibly difficult time. It's so awful to think about HUM not being a place of sanctuary and safety. Your hard work in the face of this kind of violence is remarkable. Truly, you are all heroes. You embody the values of PIH- ensuring a preferential option for the most vulnerable, the most in need of care. Mesi anpil- know that all of PIH stands with you.

Joan

Thank you for doing the work of love. Thinking about you all every day and sending you love and light now and always. Ekip solid.

Gabi

Ekip HUM nan, nou telman apresye kouraj nou ak solidarite nou ak tout pasyan nou yo pou kontinye misyon nou an nan kelkeswa sityasyon ki rive nou. Nan menm tan nou konnen soufrans la anpil e nou vle nou konprann ke nou menm nan gwo fanmi PIH lan ap travay san rete pou nou ka reprann aktivite nou yo. Tanpri pran swen tet nou pandan nap ede lot moun paske travay nap fe se yon travay de lamou. Kenbe fem.

Cate Oswald

Mesi Anpil ZL! During times like this, would rather be beside you all in a storm than safe and warm by myself.

Jean Claude Mugunga

Zanmi La santé est l'une des ONG le plus sociable en HAÏTI à travers des différentes sites qui fournissent des soins de santé au population le plus vulnérables du pays,je salue le courage et le dévouement des différentes fonctionnaires de Zanmi Lasante malgré les troubles sociopolitiques du pays,ils mets tous les savoir-faire au service de la population,j'encourage Zanmi Lasante à faire plus encore pour satisfaire les habitants D'HAÏTI qui n'ont pas les moyen économique de payer pour avoir des soins de santé qu'ils en ont besoin.Que Dieu Bénisse HAÏTI,Que Dieu Bénisse Zanmi Lasante.

Wendy

ZL's enduring and unwavering dedication to the people of Haiti is inspiring to behold. To the brave team members at HUM who, in spite of the risk to their own safety and well-being, continue to protect and care for their patients with compassion and great courage -- please know that each one of you serves as a beacon of light and hope during this darkest of times. Lespwa fe viv!

Christine

Thank you for all that you do! You show accompaniment and care to patients no matter the situation and are the best examples of commitment to your community.

Brendan

Sending deepest thanks to my courageous ZL colleagues, and hopeful thoughts for more peaceful days ahead for you and your patients!

Julie

To our ZL friends and family, we are sending love and hope to all of you. Thank you for your heroic efforts and dedication to your patients and the people of Haiti. I am in awe of your strength and resilience!

Rachel Isaacs

Your strength, courage and commitment to our patients and mission is remarkable and inspiring. Sending love and deepest thanks to each of you for your heroic efforts day after day especially in these most difficult of circumstances.

Amy

Mwen pa gen anpil mo pou’m byen di koman nou inspire’m ak kouraj ak dedikayson nou yo. Mési anpil pou tout nou fe chak jou pou pran swen pasyans nou yo epi kenbe pòt ZL yo ouvé. Map panse anpil pou nou epi map priye pou nou. Kenbe fèm.

Christa Michaud

Hi all! I can't imagine how much stress you must be feeling, but you have proven to be resilient, adaptable, and incredibly empathetic (especially during these last few weeks). Sending you all the love and positivity in the world from Arizona. Let us know how we can support you.

Alicia Krewer

Ekip ZL, I'm in awe every day of the lifesaving work you do despite so many obstacles. Deepest thanks for your dedication and personal sacrifices to give patients the care they need! Kenbe fem. Sending gratitude and solidarity from Boston.

Annie Michaelis

Mèsi Zanmi Lasante!!

Marie-Lourdes

Courage à vous!

Melissa

bottom of page