top of page
Haiti_0416_BelladereHomeVisit_CAvila_042 3.jpg

VIH-Tibèkiloz

10.png

+100, 000
Tès VIH fèt chak ane 

1.png

+15, 000
Moun k ap resevwa medikaman antiretwoviral 

4.png

+9, 000
Tès depistaj tibèkiloz 

8.png

+10, 000 
Òfelen nou sipòte ak aktivite sipò sosyal nou yo 

Pyonye nan swen VIH an Ayiti 

VIH / SIDA kontinye yon gwo enkyetid nasyonal, espesyalman pou moun ki nan risk ak moun ki majinalize. Selon ONUSIDA, nan 2018, apeprè 160,000 moun an Ayiti t ap viv ak VIH, epi yo te anrejistre 7,300 nouvo enfeksyon VIH. Nan menm ane an, prevalans VIH te 2% pami granmoun ki gen ant 15 e 49 an, ki te konstan depi 2006. An 1990, ZL te lanse Inisyativ sou Ekite VIH, ki se youn nan premye pwogram nan mond lan pou bay terapi antiretwoviral nan kominote ki pa gen ase resous. Nan ane yo, ZL te vin tounen youn nan pi gwo founisè swen pou VIH nan depatman Plato Santral ak Latibonit.

Pandan lansman Inisyativ Ekite VIH la, medikaman antiretwoviral yo te koute apeprè $10,000 pou chak pasyan chak ane. ZL te kòmanse ak yon nwayo 50 pasyan epi pwouve ke VIH ka trete nan kominote ki pa gen gwo resous. ZL sèvi ak yon apwòch global pou l konbine swen klinik ak sèvis sipò sosyal; lojman, manje, frè lekòl, depans transpò ak lòt bezwen de baz yo. Gwo rezo ZL sa a, ki gen ladann "akonpanyatè" ak travayè sante kominotè (ASCPs) kreye lyen ant pasyan yo ak sant sante yo, epi jwe yon wòl enpòtan nan siksè pwogram nan.

An Ayiti, ASCP yo mete aksan sou enpòtans nan sipòte moun sou chemen yo nan maladi ak retounen yo nan sante. Kòm Travayè Sante Kominotè  yo ap viv nan kominote kote yo travay, pasyan yo fè yo konfyans epi akeyi yo byen, pou yo menm yo ka bay sèvis kalite siperyè pou diferan pwoblèm sante. ASCP yo asire tou ke pasyan yo gen manje, abri ak dlo pwòp pou refè epi rete an sante. Yo fè kanpay edikasyon sou sijè tankou sante mantal, maladi seksyèlman transmisib yo ak swen palyatif, epi pèmèt manm kominote yo pran chaj pwòp sante yo. Plis pase 2,000 ASCP travay nan rezo ZL la.

Priyorite pwogram lan se:

  • Depistaj ak trètman

  • Prevansyon ak edikasyon

  • Sipò sosyal

  • Prevansyon transmisyon manman-pitit

bottom of page