top of page
Haiti_20220615_J9 Groups at HUM_mjeanty-00703.jpg

Sante manman ak timoun

Nou konbat enjistis nan fè swen sante aksesib a moun ki bezwen li pi plis.

Zewo lanmò matènèl pandan akouchman

Ayiti gen pi gwo pousantaj mòtalite matènèl nan Emisfè Lwès la, ak apeprè 529 lanmò pou chak 100,000 nesans. Yo estime ke se sèlman 36% nan fanm ki bay nesans nan sant sante, sa ki fè risk mouri pandan oswa apre akouchman an wo anpil. Depi kòmansman ZL, li te rekonèt enjistis sa a e donk, li te bay priyorite nan bay bon jan kalite swen matènèl pou fanm ansent ki rive nan enstitisyon li yo. An 1998, ZL te lanse premye pwogram swen sante fanm yo, "Sante Fanm", ki vize sante fanm nan Plato Santral an Ayiti.

ZL fè efò pou reyalize zewo lanmò matènèl pandan akouchman ak zewo transmisyon manman-a-pitit VIH nan konsantre li sou objektif sa yo:

  • Asire ke founisè swen sante ki resevwa fòmasyon yo prezan pandan akouchman yo, epi nesans ki bezwen swen obstetrik ijan yo transfere nan yon sant referans;

  • Bay aksè a sèvis planin familyal pou gason ak fanm ki gen laj pou fè pitit;

  • Anpeche transmisyon VIH oswa lòt enfeksyon seksyèlman transmisib de manman a pitit.

Pwogram "Sante Fanm" lan ofri sèvis konplè pou asire ke tout manman yo byen enfòme e sipòte pandan tout gwosès yo. Kòm se yon pati entegral nan modèl konplè swen sante nan tout sit ZL, Sante Fanm bay swen sante matènèl ak timoun,  ak planifikasyon fanmi e sèvis pwoteksyon pou nan ka vyolans ki baze sou sèks.
 

Priyorite pwogram lan se:

  • ​ Swen prenatal

  • Akouchman

  • Swen apre akouchman

  • Depistaj kansè ak sèvis tretman

  • Sèvis planifikasyon familyal

  • Sèvis swen vyolans ki baze sou sèks

bottom of page